2012. november 29., csütörtök

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Tagóvoda / Szabadság utca


"Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni?" (Kodály Zoltán)
 
Óvodánk 1958-ban épült,  2004-ben újjáépítették és bővítették  öt csoporttá. Fő célunk, hogy a gyermeki  ismeretszerzés, személyiség fejlesztés ne iskolás módon és módszerekkel valósuljon meg, hanem játékosan, az óvodás gyermek életkori sajátosságaihoz igazodva. Minden gyermeket a saját képességeinek megfelelően, az elérhető legmagasabb szintre igyekszünk juttatni. Arra törekszünk, hogy óvodánk az a hely legyen,  ahol a gyermekeket szeretet és derű, biztonság és megértés veszi körül, ahol jókedvűen töltik napjaikat.
 
" Werde was du noch nicht bist,
Bleibe, was du jetzt schon bist.
In diesem Bleiben und Werden
Liegt alles Schöne auf Erden." (Franz Grillparzer)
 
Óvodánk mind az öt csoportjában német nyelvi nevelés folyik. Ennek biztosításához programunk a gyermekek megismerő tevékenységét  veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai feladatokat. Útmutató a gyermek fejlődési üteme.
Célunk: a német nyelv  megszerettetése, a német kisebbségi  területen meglevő kultúra, hagyomány ápolása, továbbadása, illetve átmentése az ifjabb generációk számára. A gyermek életkori sajátosságainak figyelembe vételével próbáljuk a nyelvi környezetet biztosítani. Mindezt az óvodai napirendbe ágyazva, játékos módszerekkel valósítjuk meg. Igy érhetjük el, hogy kedveljék, érdeklődjenek a nyelv iránt és örömet jelentsen annak elsajátítása. Egyben megalapozzuk az iskolai nyelvtanuláshoz szükséges készségeket, képességeket. 
Az óvoda természetes közege a hagyományőrzésnek.  Hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Maga az ünnep vidám, felszabadult együttlét. Rövid verseken, mondókákon, dalokon keresztül  ismertetjük meg a gyermekekkel a sváb nyelvjárást
Nemzetiségi ruhába öltözve részt veszünk városi rendezvényeken – Nemzetiségi délután,  Szüreti felvonulás, Májusfa állítás – ahol sváb verseken, mondókákon kívül egyszerű tánclépésekkel elsajátított táncot is előadnak a gyermekek. Ezen kívül részt veszünk a minden évben  megrendezésre kerülő  Kinderlieder und Tänze c. fesztiválon.


A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék . Az értelmi képességek kibontakozása is a játékon keresztül történik, nem elszakítva a nevelés többi területeitől, az érzelmi-szociális és a testi neveléstől.
játék a kisgyermek elemi szükséglete, legjellemzőbb életkori sajátossága.  Fontosnak tartjuk, hogy az önfeledt játék a gyermekek mindennapját áthassa, ezáltal saját erejükből, kedvtelve gyarapodjon értelmük, csiszolódjon érzelmi világuk és így tapasztalataik útján fedezhessék fel a világot. A gyermekek sokkal jobban megjegyzik azokat a dolgokat, amit élményszerű tapasztalatként sajátítanak el, mint amit csak hallanak. Ezekhez zenei, vizuális, matamatikai, irodalmi fejlesztő feladatokat kapcsolunk kötetlen, kötött, alkalomszerű vagy rendszeres formában mindkét nyelven.  A játék mellett igyekszünk  sok olyan élményt nyújtani a gyermekeknek,  amelyek a későbbi  játékukban kiteljesedve gazdagítják személyiségüket, erősítik bennük az összetartozás érzését.
’’ A szó nem elég, példák által kell tanítanod, és csak azt tudod megtanítani, amire tapasztalatokon keresztül tettél szert.’’   (ismeretlen)
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink fogékonyak legyenek a világ dolgai iránt, akik érzelmekben gazdagok, akik képesek társas kapcsolatokat  kiépíteni, értékelni. Nevelési filozófiánk egyik legfontosabb alapelvének tekintjük, hogy minden gyermek a saját képességei szerint és annak figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető. 
’’Nem létezik kudarc, csupán késlekedő siker!’’ (Helene Hadsell)
A ránk bízott gyermekeket  személyiségük és egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával a közösségi együttélés és kultúránk értékeinek közvetítésével kívánjuk nevelni. Segítjük, hogy sok játékkal, mesével, utánzásos tanulással óvodáskorukat gondtalanul, igazán gyerekként élhessék.
Az óvoda pedagógusai és valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy tudása legjavát adva hittel és hivatásszeretettel nevelje a jövő generációját.
’’Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.’’  (Németh László)
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás