2012. október 30., kedd

Ligeti Cseperedő Óvoda Pilisvörösvár / Zrínyi utca


Óvodai nevelésünk célja, feladatai
Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével /ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek gondozását is/.
Ezeken túl óvodánk oktatási és nevelési programja felvállalja egyrészt a német nemzetiségi hagyományok ápolását, illetve a német nyelv megismerését, megszerettetését; másrészt az általános értékek továbbadását a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Fő célunk, hogy a gyermeki ismeretszerzés ne iskolás módon és módszerekkel, verbális úton valósuljon meg, hanem tapasztalati síkon, játékosan történjék.
Óvodánk kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda, mely mindkét nyelv (magyar és német) fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységformáiban, a két nyelv használata érvényesül.
Az óvodáskorú gyermeket hihetetlen és fáradhatatlan megfigyelőképesség, éles felfogás, gazdag fantáziavilág, élénk képzelőerő, képi látásmód és konkrét gondolkodás jellemzi. Az óvodások igen fogékonyak mindenre, így a nyelvre is. A nyelv bevezetésekor el kell érnünk, hogy figyelmüket felkeltsük és a későbbiekben meg is tartsuk. Elsősorban a gyermek érdeklődésére, élénk fantáziájára és érzelemgazdagságára építünk.
Célunk
A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerése, és a kulturális hagyományok átörökítése.
A német nemzetiségi nevelés feladata, hogy:
- a gyermekek számára anyanyelvi környezetet biztosítson.
- ápolja és fejlessze a sváb életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat.
- segítse a kisebbségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.
Óvodánkban törekszünk arra, hogy minél teljesebbé váljon a német nyelven folyó kommunikáció.
A kisebbségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezzük meg a nyelvelsajátítást.
Óvodánk rendelkezik nemzetiségi tánccsoporttal is, a táncot szakképzett nemzetiségi táncpedagógus gyakorolja a gyermekekkel. Ezek a gyermekek később a Pilisvörösvári Nemzetiségi Tánccsoport aktív tagjai lesznek.
 

Alapelveink
1. A gyermekcsoportokban a gyermeki személyiség optimális fejlődése a játéktevékenységen belül spontán és irányított tanulással, valamint az egyéb tevékenységi formákkal biztosított.
2. A gyermeknek az együttes tevékenység, a mozgás és a szerepjátszás iránti igényéhez az óvónő természetes légkörben teremtheti meg a csoportban az egyedül játszás, a szabad játszás, a közös és irányított játék feltételeit.
3. A vegyes csoportokban az óvónő - mint modell - biztos nyelvtudása mellett, az utánzás révén, érvényesül a "nagyobb", fejlettebb gyermekek pozitív hatása is.
4. A különböző játékfajtákba ágyazott, élmények megfelelő érzelmi telítettséget biztosítanak a csoportban valamennyi gyermek számára.
5. A gyermeki kíváncsiság, új iránti fogékonysága előfeltétele annak, hogy a gyermek az élmények befogadójává és az élményfeldolgozás során a spontán vagy az irányított tanulás aktív részesévé váljék.
6. Az életkornak megfelelő mozgáskultúra elsajátítása is alapja annak, hogy a gyermek vidám, kiegyensúlyozott, érdeklődő és tevékeny legyen.
7. A korai kétnyelvűség a gyermeki kifejezőkészség gyorsabb fejlődésében, az egészséges alkalmazkodóképesség kialakulásában és a gyermek problémamegoldó gondolkodásának fejlődésében is megmutatkozik.
Az óvodánkban szervezett különböző programok (kirándulások, sportprogramok, rendezvények) színesítik az óvodai életet, formálják a közösséget; tapasztalatot, új ismereteket nyújtanak a gyermekek számára.
Őszi kirándulás, Szüreti felvonulás
Alma bál ( vidám lovagi torna az óvoda udvarán)
Halloween-party ( maskarás, vidám bolondozás)
Mikulás, Karácsony ( öt csoport együtt ünnepel )
Farsangi bál a Művészetek Házában
Március 15. ( csoportonként )
Húsvét ( csoportonként )
Május 1. ( május-fa állítás )
Anyák napja ( csoportonként )
Gyermeknapi kirándulás
 
Ezeken a programokon megjelenő gyermekműsorokon mindkét nyelv azonos hangsúlyt kap. A gyermekjátékok, mondókák, dalok, német és sváb nyelven is színpadra kerülnek. A farsangi bálon a gyermekek sváb zenére mulatnak, az óvó nénik különböző tánclépéseket tanítanak.
 
Évek óta rendszeresen részt veszünk a Kinderlieder und Tänze című fesztiválon, melyen több óvodával együtt bemutatjuk a nemzetiségi nevelés során megtanult táncokat, játékokat. Ez jó tanulási lehetőség a gyermekek és az óvónők számára is, hisz élvezettel, örömmel figyeljük egymás műsorát. Lehetőségünk van a különböző települések tájnyelvének megismerésére is. Óvodásaink a fellépések során büszkén viselik intézményünk nemzetiségi ruháját.
 
Nagy sikerrel szerepelünk a Nemzetiségi héten, ahol zömében sváb nyelvű műsort adunk, de beépítjük a mai, modern gyermekdalokat, játékokat is. Valljuk, hogy a nyelv megszerettetése, az identitástudat megalapozása ezeken a vidám, a mai gyermekekhez közelálló dalokon, mozgásos, táncos játékokon keresztül is remekül megvalósítható.
 
A nemzetiségi óvónők munkáját, szakmai fejlődését a német munkaközösség segíti, ahol mód van ötletek, tapasztalatok cseréjére is.
Több alkalommal szerveztünk a környékbeli települések óvónőinek is külföldi vendégoktatóval nyelvi, szakmai képzést.
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás